ประวัติส่วนตัว


อันธิฌา ทัศคร (นามสกุลเดิม แสงชัย)
Anticha Tasakorn (Sangchai)

ปัจจุบัน :
อาจารย์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประเด็นที่สนใจ :
สุนทรียศาสตร์ ศิลปะ ปรัชญาศิลปะ ปรัชญาและศาสนากลุ่มตะวันออกไกล สุนทรียศาสตร์อินเดีย ปรัชญาหลังสมัยใหม่

ประวัติการศึกษา :
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศิลปะบัณฑิต (จิตรกรรม) เกียรตินิยม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปวช. (ศิลปกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ
- โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
- โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
- โรงเรียนเทศบาลวัดเกตุการาม

- ทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาปรัชญา ทบวงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2545
- ทุนอุดหนุนการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล์ : anticha-s@bunga.pn.psu.ac.th

ประวัติส่วนตัว


วันดีๆที่อ่าวนาง จังหวัดกระบี่